Thẻ nhớ – USB

Thẻ nhớ - USBThẻ nhớ - USBThẻ nhớ - USB

Sản phẩm
Giá

Usb Adata 8G C008 chính hãng – FV
102,000
Usb Adata 16G chính hãng – FV
152,000
Usb Adata 32G chính hãng – FV
240,000
Usb Ahuang 8G chống nước – F.C
99,000
Usb Ahuang 16G chống nước – F.C
175,000
Usb Hp 8G v150w chính hãng – FV
102,000
Usb HP 16G V150W chính hãng – FV
135,000
Usb Hp 4G 168w – F.8
67,000
Usb Hp 4G 250 – F.8
67,000
Usb Hp 8G v168w *
79,000
Usb Hp 8G 250 – F.10
72,000
Usb Hp 16G 250 – F.14
110,000
Usb Kingmax 8G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – FV
91,000
Usb Kingmax 8G pd09 usb 3.0 chính hãng – FV
132,000
Usb Kingmax 16G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – F.5
157,000
Usb Kingmax 16G pd09 usb 3.0 chính hãng – FV
190,000
Usb Kingmax 32G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – FV
305,000
Usb Kingmax 32G pd09 usb 3.0 chính hãng – FV
328,000
Usb Kingston 8G DT101G2 chính hãng – FV
97,000
Usb Kingston 8G SE9 chính hãng – FV
100,000
Usb Kingston 8G microDuo chính hãng – FV
140,000
Usb Kingston 16G 101G2 chính hãng – FV
143,000
Usb Kingston 16G SE9 chính hãng – FV
143,000
Usb Kingston 16G 100G3 usb 3.0 chính hãng – FV
160,000
Usb Kingston 32G chính hãng – FV
286,000
Usb Kingston 64G 3.0 chính hãng – FV
580,000
Usb Kingston 4G G2 cty – F.7
66,000
Usb Kingston 8G G2 cty – F.7
67,000
Usb Kingston 8G G4 3.0 cty – F.15
118,000
Usb Kingston 16G G2 cty – F.15
101,000
Usb Kingston 16G G2 3.0 cty – F.23
143,000
Usb Lexar 8G chính hãng – FV
95,000
Usb Pendrive 8G chính hãng AMC – FV
95,000
Usb Pendrive 16G chính hãng AMC – FV
165,000
Usb Sandisk 8G mini SDCZ33 chính hãng – F.C
108,000
Usb Sandisk 16G mini SDCZ33 chính hãng – F.C
162,000
Usb Sandisk 32G mini SDCZ33 chính hãng – C
272,000
Usb Sony 8G GR chính hãng ADVN – FV
100,000
Usb Sony 8G GX 3.0 chính hãng ADVN – FV
127,000
Usb Sony 16G GM/GR chính hãng ADVN – FV
163,000
Usb Sony 16G GX 3.0 chính hãng ADVN – FV
183,000
Usb Sony 2G xoay móc khóa cty – F.8
65,000
Usb Sony 4G xoay móc khóa cty – F.8
69,000
Usb Sony 8G xoay móc khóa cty – F.8
72,000
Usb Sony 16G xoay móc khóa cty – F.14
107,000
Usb SP 8G T830/835 – FV
94,000
Usb SP 8G U03 – FV
99,000
Usb SP 16G T830/835 – FV
165,000
Usb Toshiba 8G chính hãng – F.12
100,000
Usb Toshiba 16G chính hãng – C
145,000
Usb Trancend 8G V30/JF300 chính hãng – FV
97,000
Usb Trancend 16G chính hãng – FV
152,000
Usb Trancend 32G chính hãng – FV
297,000
Usb Trancend 64G 3.0 chính hãng – FV
530,000
Usb Trancend 4G cty – F.7
65,000
Usb Trancend 8G cty – F.8
71,000
Usb Trancend 16G cty – F.10
108,000

No Comments