Thẻ nhớ Mobile

Thẻ nhớ Mobile Sản phẩm Giá Thẻ nhớ mcsd 2G (chưa adaptor) – F.6 57,000 Thẻ nhớ mcsd 4G (chưa adaptor) – F.6 58,000 Thẻ nhớ mcsd 8G (chưa adaptor) – F.7 61,000 Thẻ nhớ mcsd 16G class 4 (ko adaptor) – F.13 102,000 Thẻ nhớ mcsd 16G class 10 (ko adaptor) – F.15 119,000 Thẻ nhớ mcsd 32G class 4 (ko adaptor) – F.* 184,000 Thẻ nhớ mcsd 32G class 10 (ko adaptor) – F.* 195,000 Adaptor chuyển mcsd->sd + hộp nhựa * 24,000 Thẻ nhơ mcsd 4G kingmax class 4 (có ... Xem chi tiết